facebook

O společnosti

Politika kvality, životního prostředí
a bezpečnosti práce společnosti KOČÍ a.s.


Jedině spokojený zákazník může dát prostřednictvím tržeb smysl našemu podnikatelskému úsilí.

Strategie společnosti

 • Naše společnost je tu pro zákazníka, nikoliv on kvůli nám. Vše co děláme, musíme dělat
  v zájmu zákazníka a jeho potřeb.
 • Udržíme a posílíme své postavení nejspolehlivější a nejkvalitnější stavební společnosti
  na regionálním trhu.
 • Kvalita zhotovovaných zakázek a poskytovaných služeb má v naší společnosti nejvyšší prioritu a je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti.
 • Každý z vedoucích pracovníků vrcholového vedení zodpovídá ve své linii za plnění požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2008.
  Vede své podřízené k neustálému zlepšování integrovaného systému řízení.
 • Výběr nových zaměstnanců provádíme podle kvalifikace (odborné znalosti, praktické zkušenosti) a vyšších schopností (čestnost, smysl pro týmovou práci, tvůrčí aktivita).
 • Zapojíme každého zaměstnance tak, aby svým zájmem o kvalitní a účelnou práci přispíval k udržení dobrého jména společnosti. Zamezení možnosti vzniku chyb a reklamací je cílem a smyslem úsilí všech našich pracovníků.
 • Zavazujeme se k plnění všech legislativních požadavků, požadavků orgánů veřejné
  a státní správy a ostatních požadavků z oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. Budeme užívat takových technologií a stavebních postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
 • Účinnou prevencí omezíme zdroje znečisťování, zabráníme vzniku pracovních úrazů
  a poškození zdraví.
 • Průběžně spolupracujeme s dodavateli na zvyšování kvality společné práce. Dodavatelé materiálů a služeb pro naši produkci jsou hodnoceni nejen z komerčního hlediska, ale také podle toho, jak dovedou plnit naše požadavky na kvalitu, plnění termínů, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce.
 • Dbáme na to, aby našim zaměstnancům byla vštěpována úcta k práci druhých.
 • Tuto dobrovolně přijatou politiku se zavazujeme efektivně sdělovat všem pracovníkům
  i dalším zúčastněným stranám. Za účelem neustálého zlepšování, s ohledem na změny
  v právních předpisech a dalších požadavcích se zavazujeme pravidelně tuto politiku přezkoumávat.

Ing. Tomáš Kočí v. r.
ředitel společnosti

Písek, 25. dubna 2012