facebook

Služby

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, odborně způsobilá osoba v PO

Odborně způsobilá osoba (OZO) v prevenci rizik a PO kromě všeobecných povinností vedoucích pracovníků vykonává zejména následující činnosti:

 • Informuje představitele integrovaného systému managementu o požadavcích právních
  a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), metodicky řídí aplikaci požadavků k zajištění BOZP a PO.

 • Poskytuje součinnost vedoucím zaměstnancům při vyhledávání rizik, zjišťovaní jejich zdrojů a příčin. Hodnotí a navrhuje opatření k jejich odstranění.

 • Ověřuje zásady bezpečnosti práce a úrazové prevence tím, že:
 • a) průběžně kontroluje jednotlivá pracoviště, zjištěné závady a nedostatky zapisuje
  do „Evidence neshod“ umístěné v informačním systému společnosti,

  b) předkládá návrhy opatření na odstranění zjištěných nedostatků,

  c) kontroluje odstranění závad, realizaci a účinnost přijatých opatření,

  d) sleduje používání osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních pomůcek,

  e) spolupracuje při vyšetřování příčin vzniku pracovních úrazů, provádějí analýzy pracovní úrazovosti a navrhuje opatření proti jejich opakování ze stejných zdrojů a příčin.

 • Metodicky i přímo řídí proškolování a přezkušování jednotlivých skupin pracovníků (včetně nových pracovníků) z předpisů BOZP a PO.

 • Provádí vyšetření úrazů, vede předepsanou evidenci pracovních úrazů, předkládá příslušným orgánům hlášení a účastní se projednávání pracovních úrazů, dává návrhy
  na nápravná opatření.

 • Předkládá návrhy na školení a semináře dle jednotlivých profesních skupin pracovníků.

Koordinátor BOZP

Karel Maleček
- držitel osvědčení o ověření odborné způsobilosti registrační číslo: 0527 vydané ČESKOU SPOLEČNOSTÍ STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ ČSSI, Sokolská 16, 120 00 Praha 2

Kontakt

Tel.: (+420) 382 208 261
Mobil: (+420) 731 439 620
E-mail: malecek@koci.eu


Vaše názory, připomínky

* Takto označené údaje jsou povinné.